Duo Li Xiao Guan

多哩小馆

Qinhuai, Changfu Jie/Changbai Jie

Jiangsu/Zhejiang

Avg. cost per person: < ¥100

I Like it

I don't


0 Check-ins 4 Saves

More photos>

300 Zhongshan Dong Lu, Changfa Center, 1/F, near Taiping Nan Road, Nanjing, China 中国南京, 中山东路300号长发中心1楼,近太平南路

Metro Line:

Telephone:025-84401477


<Back to detall page

Our popular app has over half a million downloads.

Copyright © 2020 - 2021, Bon App, All Rights Reserved.

Like(2)